Đề xuất bốn giải pháp khôi phục kinh tế hậu đại dịch Covid - 19

news

Với tư cách Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, ông Lê Viết Hải đã đề xuất lên Chính phủ các giải pháp khôi phục kinh tế hậu đại dịch Covid-19

Đề xuất bốn giải pháp khôi phục kinh tế hậu đại dịch Covid - 19

Các giải pháp này bao gồm 04 nội dung như sau:

1. Chính phủ cần có chỉ thị rõ ràng về đối tượng và các nguyên tắc hỗ trợ:

Do nguồn tài trợ và nguồn nhân lực của Nhà nước huy động để làm công tác hỗ trợ là có hạn, Chính phủ cần xác định rất rõ đối tượng ưu tiên cần được hỗ trợ, tuyệt đối không làm đại trà. Công tác triển khai hỗ trợ tối thiểu phải đáp ứng những nguyên tắc sau:

a) Đảm bảo tính hiệu quả;

b) Đảm bảo tính khả thi và kip thời;

c) Đảm bảo sự minh bạch;

d) Đảm bảo sự hợp lý và công bằng.

Chỉ thị của Chính phủ cần rõ ràng và chi tiết đến mức những cơ quan, đơn vị (ngân hàng, kho bạc) được giao trách nhiệm có thể giải quyết ngay các khoản tài trợ để kịp thời giải cứu cho doanh nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ:

Nhà nước nên có hình thức giúp đỡ thông qua các hiệp hội ngành nghề. Tài trợ cho các hiệp hội để xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp, bao gồm soạn thảo các hướng dẫn về những giải pháp “biến nguy thành cơ” cho hội viên và doanh nghiệp trong ngành, đặc biệt là hướng dẫn chuyển đổi số và tái cấu trúc cho doanh nghiệp.

Theo số liệu thống kê cuối năm 2019, số lượng doanh nghiệp hiện có trên 700.000 doanh nghiệp. Trong đó, tỷ lệ nhóm doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ chiếm rất cao hơn 98%. Với số lượng rất lớn này, Chính phủ không thể có đủ nguồn lực để xem xét và đánh giá tất cả các trường hợp để xác định mức độ hỗ trợ hợp lý, công bằng; dễ xảy ra tiêu cực gây bất mãn cho nhiều chủ doanh nghiệp. Do đó, việc hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ một cách đại trà là không khả thi và không hiệu quả. Hơn nữa, việc hỗ trợ này không thực sự quá cần thiết bởi vì hầu hết doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ có tính chất gia đình, không thuê mướn nhiều lao động, không nợ hoặc nợ ngân hàng rất ít. Bình thường hàng năm cũng đã có hàng ngàn đơn vị thuộc nhóm này bị phá sản nhưng không ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế các địa phương cũng như cả nước.

- Đối với doanh nghiệp lớn:

Nhà nước nên ưu tiên hỗ trợ cho các doanh nghiệp dẫn đầu ngành, bởi vì đầu tàu mới có khả năng tạo nên động lực kéo cả đoàn xe chuyển động. Đó nhất định là những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả có nhiều đóng góp và