Một vài con số...

Nhà thầu xây dựng Việt Nam duy nhất

8

lần liên tiếp được bình chọn "Thương hiệu Quốc gia"

Đầu tư máy móc thiết bị

1.746

tỷ đồng

Hiện đang thi công

44

công trình

Có mặt tại

49/63

tỉnh thành

4

quốc gia

Clips

Xem thêm