2016: HBC đặt kế hoạch doanh thu thuần 7.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 252 tỷ đồng

news

Chiều ngày 27/4/2016, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

Chiều ngày 27/4/2016, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Hòa Bình đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

Theo báo cáo của HĐQT, doanh thu thuần năm 2015 của Công ty là 5.078 tỷ đồng, đạt 95,8% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế 83,47 tỷ đồng, đạt 46,8% so với kế hoạch. Cổ tức năm 2015 là 15% cổ phiếu, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 10:1 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, nâng tổng mức chi trả cho cổ đông năm 2015 là 25% bằng cổ phiếu.

Hòa Bình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Đánh giá lợi nhuận sau thuế 2015 còn thấp, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT – TGĐ chia sẻ một số nguyên nhân chủ yếu. Cụ thể, chưa kiểm soát tốt chi phí một số dự án, trong đó có phần hỗ trợ khách hàng khi tính chi phí phát sinh; công tác thu hồi nợ kéo dài; lợi nhuận từ bất động sản chưa đưa vào hạch toán được do chưa hoàn tất giao dịch và quá trình tái cấu trúc công ty mẹ và một số công ty con cần có thêm thời gian để đạt hiệu quả như mong muốn.

Hòa Bình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Mặc dù kết quả kinh doanh năm 2015 không đạt được như kế hoạch, nhưng trong khó khăn chung của thị trường, Hòa Bình cũng đạt được những thành tích đáng khích lệ. Năm 2015, Hòa Bình liên tục được khách hàng tin tưởng, giao thầu nhiều dự án có quy mô lớn, đẳng cấp quốc tế với 32 hợp đồng được kí kết trong năm 2015 và có tổng giá trị hợp đồng là 9.500 tỷ đồng, nâng tổng giá trị hợp đồng đang thi công 21.900 tỷ đồng, trong đó đã thi công đến 31/12/2015 là 6.700 tỷ đồng, thực hiện 2016 và các năm sau 15.200 tỷ đồng. Từ đầu năm 2016 đến thời điểm Đại hội, Hòa Bình đã ký thêm 4.100 tỷ đồng từ những dự án lớn ở TP.HCM, Hà Nội, Phú Quốc và Đà Nẵng.

Hòa Bình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Trên cơ sở phân tích tình hình thị trường và năng lực nội tại, năm 2016 Công ty đặt ra chỉ tiêu doanh thu thuần 7.200 tỷ đồng, tăng 42% so với năm 2015, lợi nhuận sau thuế 252 tỷ đồng tăng 200% so với 2015; chia cổ tức 15% bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, năm 2016 Công ty phát hành 1.300.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV có giá bằng mệnh giá. Đồng thời, Công ty lên phương án phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược số lượng tối đa 20 triệu cổ phiếu, mệnh giá cổ phiếu 10.000đ/cp và giá phát hành không thấp hơn 1,2 lần giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành để tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại hội kết thúc tốt đẹp với toàn bộ các nội dung trong tờ trình đã được đại hội đồng thông qua, trong đó có 8/11 nội dung đạt tỷ lệ 100%, 3 nội dung còn lại đạt 97, 2%.

Hòa Bình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Tin liên quan