Quý 3/2017: Hòa Bình đạt doanh thu 68% và lợi nhuận 74% kế hoạch năm

news

Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, doanh thu thuần đạt 4.203 tỷ đồng tăng 43,1% so với cùng kỳ 2016 và tăng 12,7% so với quý trước, lợi nhuận sau thuế đạt 238 tỷ đồng tăng 32,1% so với cùng kỳ 2016 và tăng 19,5% so với quý trước.

Quý 3/2017: Hòa Bình đạt doanh thu 68% và lợi nhuận 74% kế hoạch năm

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 10.960 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 616 tỷ đồng, tương ứng tăng 56,5% và 92,8% so với cùng kỳ 2016. Theo số liệu 9 tháng, biên lợi nhuận gộp đạt 10,4% tương đương so với con số 10,3% cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, biên lợi nhuận ròng đạt 5,6% cải thiện đáng kể so với con số 4,6% cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân có thể kể đến là tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp/doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2017 đã giảm xuống còn 2,7% so với con số 3,5% của cùng kỳ 2016. Nếu tính riêng tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp (không bao gồm chi phí trích lập dự phòng)/doanh thu thì tỷ lệ này trong 9 tháng đầu năm 2017 là 2,4% không biến động nhiều so với tỷ lệ 2,5% của cùng kỳ 2016, trong khi đó tỷ lệ chi phí trích lập dự phòng phải thu khó đòi/doanh thu đã cải thiện đáng kể, giảm xuống còn 0,3% so với con số 1,0% của cùng kỳ 2016,do trong quý 3/2017 Hòa Bình có một số khoản nợ đã trích lập dự phòng được hoàn nhập. Ngoài ra, các khoản lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết và lợi nhuận khác cũng đóng góp vào sự cải thiện của biên lợi nhuận ròng trong 9 tháng.

Với kế hoạch 2017 của Hòa Bình doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, 9 tháng đầu năm Hòa Bình đã đạt 68,5% kế hoạch doanh thu và 74,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Quý 3/2017: Hòa Bình đạt doanh thu 68% và lợi nhuận 74% kế hoạch năm 2017

Tin liên quan