BẢN TIN HBC NEWS | 03-2020

news

Trước tình hình đại dịch Covid -19 kéo dài và lan rộng trên toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã đưa ra ba nhóm giải pháp cụ thể ứng phó với khủng hoảng, nhằm kiểm soát tốt nhất và hạn chế các tác động tiêu cực của đại dịch và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Trước tình hình đại dịch Covid -19 kéo dài và lan rộng trên toàn cầu đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã đưa ra ba nhóm giải pháp cụ thể ứng phó với khủng hoảng, nhằm kiểm soát tốt nhất và hạn chế các tác động tiêu cực của đại dịch và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Tin liên quan