Đề cử ông Lê Viết Hiếu - Phó Tổng Giám đốc vào thành viên HĐQT bổ sung

news

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình mới đây đã đề cử bầu bổ sung ông Lê Viết Hiếu – Phó Tổng Giám đốc vào thành viên Hội đồng quản trị, đề cử này sẽ được đưa ra xin ý kiến biểu quyết của cổ đông vào ngày 24/6/2020.

Theo thông báo về việc ứng cử/ đề cử thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2019 – 2024 vào ngày 12/06/2020 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, tính đến hết ngày 19/6/2020 Văn phòng HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình không nhận được thông tin ứng cử, đề cử thêm danh sách mới vào Hội đồng Quản trị từ các cổ đông và nhóm cổ đông nắm giữ từ 5 – 10% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trước đó, trong tờ trình gởi cổ đông trước đại hội, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng đã đề cử bầu bổ sung ông Lê Viết Hiếu – Phó Tổng Giám đốc vào thành viên HĐQT thay cho ông Trương Quang Nhật.

Đề cử ông Lê Viết Hiếu vào Hội đồng Quản trị

Ông Lê Viết Hiếu đại diện Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình nhận giải thưởng CSI vào năm 2019

Theo kế hoạch, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình sẽ diễn ra vào ngày 24/6/2020 tại khách sạn Rex, Quận 1, TP.HCM. Tại đây, Hòa Bình sẽ thông qua ý kiến của cổ đông về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu 12.500 tỷ đồng, lợi nhuận 125 tỷ đồng; kế hoạch phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBCNV; kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi cũng như phương án đầu tư các dự án bất động sản và phương hướng phát triển trong thời gian tới.

Tin liên quan