Hòa Bình nhận Top 10 Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam

news

Ngày 5/12/2021, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã vinh dự là một trong 10 doanh nghiệp được công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2021tại Diễn đàn quốc gia thường niên chủ đề “Tiếp biến văn hóa – Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế” do Hiệp hội Văn hóa Doanh nghiệp VN tổ chức.

Hòa Bình nhận Top 10 Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam

Đây là lần đầu tiên giải thưởng được tổ chức, các tiêu chí xét giải dựa trên Bộ Tiêu chí “Văn hóa Kinh doanh Việt Nam” vừa được ban hành với 5 nhóm tiêu chí gồm: Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững, Xây dựng và thực thi Văn hóa doanh nghiệp, Thượng tôn pháp luật, Đạo đức kinh doanh và Trách nhiệm xã hội.

Hơn 34 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình luôn lấy văn hóa doanh nghiệp làm gốc để kiến tạo nên một giá trị thương hiệu bền vững. Hòa Bình luôn có sự đổi mới để bắt nhịp cùng thời đại, là ngọn cờ tiên phong trong mục tiêu đưa công nghiệp xây dựng ra thị trường nước ngoài cùng với đó là sự đồng lòng, đoàn kết viết tiếp trang sử truyền thống văn hóa hơn 3 thập kỷ của Hòa Bình.

Hòa Bình nhận Top 10 Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam

Tin liên quan