HBC đạt 149 tỷ lợi nhuận sau thuế, hoàn thành 99% kế hoạch năm

news

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, trong năm 2011, HBC đạt doanh thu thuần 3.055 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ và vượt 22% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 149 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và đạt 99% kế hoạch năm.

 Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, trong năm 2011, HBC đạt doanh thu thuần 3.055 tỷ đồng, tăng 73% so với cùng kỳ và vượt 22% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 149 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và đạt 99% kế hoạch năm.
 

Chỉ tiêu
2011
2010
Thay đổi
Doanh thu (tỷ đồng)
3.055
1.768
72,7%
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)
149,0
139,2
7,0%
Lợi nhuận biên ròng
4,9%
7,8%
-2.9%
Giá vốn hang bán/DT
86,3%
77,6%
8,7%
Chi phí lãi vay
145,95
48,36
200%

Tin liên quan