Đại hội đồng cổ đông thường niên: Thông qua kế hoạch hoạt động 2020

news

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã được tổ chức thành công với sự đồng thuận cao của cổ đông trước các nội dung trong tờ trình.

Sáng ngày 24/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã cổ phiếu: HBC) đã được tổ chức thành công tại khách sạn Rex, Quận 1, TP.HCM với sự đồng thuận cao của cổ đông trước các nội dung trong tờ trình.

Đại hội cổ đông 2020 Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Theo đó, đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu 12.500 tỷ, giảm 33% và lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng, giảm 70%. Kế hoạch thận trọng được Hòa Bình đưa ra trong bối cảnh thị trường đang chịu nhiều tác động, từ chính sách cũng như dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến bất thường. Báo cáo với cổ đông về kế hoạch trên, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải cho biết: "Từ đầu năm 2020, HĐQT đã đề ra kế hoạch doanh thu 20.200 tỷ, lợi nhuận 720 tỷ đồng. Tuy nhiên, do sự kiện chấn động toàn cầu là đại dịch Covid - 19 đã tác động nghiêm trọng trực tiếp tới tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam từ tháng 1 đến nay. Trong đó, mức độ ảnh hưởng, hệ lụy di chứng của đại dịch chắc chắn còn nhiều phức tạp, khi trên thế giới chưa tìm ra thuốc đặc trị. HĐQT cũng đã hết sức khó khăn trong việc đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2020".

Đại hội cổ đông 2020 Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Với chỉ tiêu kinh doanh trên, Hội đồng quản trị Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trình tỷ lệ cổ tức 2020 tỷ lệ 5% bằng tiền hoặc cổ phiếu. Song song, Công ty cũng xin ý kiến cổ đông về mức chi trả thù lao cho HĐQT là 0,8% trên lợi nhuận sau thuê cổ đông công ty mẹ. Nếu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, Công ty dự kiến trích 10% phần vượt để thưởng kích lệ, với tỷ lệ phân bổ 25% cho ban điều hành và 75% cho cán bộ trọng yếu.

Đại hội cũng thống nhất kế hoạch huy động 1.000 tỷ trái phiếu chuyển đổi, thời hạn 5 năm, mỗi năm chuyển đổi 20%. Số tiền thu được từ phát hành sẽ chi thanh toán nợ đến hạn, thực hiện các dự án đầu tư của công ty và tăng quy mô vốn hoạt động.

Đại hội cổ đông 2020 Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Đối với ESOP năm 2019, Công ty sẽ tạm hoãn phát hành 1.3 triệu do giá cổ phiếu HBC trên thị trường chứng khoán trong năm qua có nhiều biến động dẫn đến việc phát hành ESOP không phản ánh đúng tinh thần khuyến khích, tạo động lực làm việc cho người lao động. Thay vào đó sẽ phát hành 2.5 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá và 4,62 triệu quyền mua cổ phiếu cho CBCNV trong năm nay.

Đại hội cũng thống nhất bầu bổ sung ông Lê Viết Hiếu - Phó tổng giám đốc đối ngoại khu vực miền Bắc vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 thay cho ông Trương Quang Nhật (đã từ nhiệm cuối tháng 5/2020).

Đại hội cổ đông 2020 Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Nội dung toàn văn Thông điệp của Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2020, TẠI ĐÂY

Tin liên quan